Elevsiden

eKommentar

I denne spalten kommenterer elevsiden.no aktuelle problemstillinger rundt skole og oppvekstforhold.

Nordahls evidens

Thomas Nordahl er trolig den skoleforskeren som har fått mest oppmerksomhet i Norge de siste 15 årene. I denne artikkelen skal vi ta for oss noen svakheter ved Nordahls forskning og noen av de synspunktene han forfekter rundt spesialundervisning og ordinær opplæring. I den senere tid later Nordahl til å ha funnet svarene til utfordringene i norsk skole. Finnes det grunnlag for en slik optimisme?
Les mer >>

Opplæringsloven blir ikke tatt på alvor

eKommentar juli 2006: Nylig leverte Riksrevisjonen sin rapport om tilstanden i norsk grunnskole. Resultatene var ikke uventede for de som kjenner norsk skole, men like fullt nedslående. Hvorfor er ikke norske elever sikret et forsvarlig opplæringstilbud, slik de har rett til etter opplæringsloven?
Les mer >>

Medisinerings- og diagnostiseringsbølge i norsk skole

eKommentar februar 2006: Norge har inntatt verdenstoppen i forbruket av ADHD medisiner. Pillene inneholder det amfetaminlignende stoffet methylfenidat. Forbruket er nå så høyt at FN organet INCB (International Narcotics Controlboard) uttrykker bekymring. Hva ligger bak denne dramatiske økningen?
Les mer >>

Spesialundervisning under press

eKommentar august 2005: I de siste årene har spesialundervisningen stått under sterkt ideologisk og økonomisk press. Retten til spesialundervisning har blitt foreslått innskrenket og saksbehandlingsrutiner har blitt foreslått forenklet til fordel for en forsterket satsing på tilpasset opplæring for alle. I juni 2005 ble endringer av opplæringsloven tatt opp i Stortinget uten at spesialundervisningen ble rørt. Var det realistisk å fjerne spesialundervisningen?

Les mer >>

ADHD-forskeren Gillberg dømt for tjenesteunnlatelse

eKommentar juli 2005: Den verdenskjente ADHD/DAMP forskeren Christopher Gillberg ble av Göteborgs tingrett 27. juni 2005 dømt for tjenesteunnlatelse for ikke å ha utlevert forskningsmateriale fra Göteborgsstudien til sine kritikere. 22 hyllemeter med dokumentasjon ble destruert av Gillbergs medarbeidere i mai 2004. Forskeren har motsatt seg 3 domsavsigelser om utlevering. Kan Gillbergsaken svekke troverdigheten til ADHD-forskningen?
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys