Elevsiden

Krav til IOP

Mange lærere og spesialpedagoger sliter med å lage gode individuelle opplæringsplaner (IOP). Opplæringsloven angir at planen skal si noe om mål, innhold og hvordan opplæringen skal drives. Vi skal her se nærmere på hva IOP skal inneholde og hvilke krav som må stilles.

elevsiden.no, mars 2012: Odd Ivar Strandkleiv

Krav til IOP 

 1. Innholdet i IOP må være i tråd med enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det skal ikke stå noe i IOP som ikke framgår av enkeltvedtaket.
 2. Eleven og/eller foreldrene til eleven har vært med på å utforme spesialundervisningen.
 3. Den sakkyndige vurderingen gir en dekkende og god beskrivelse av det forsvarlige opplæringstilbudet (spesialundervisningen).
 4. Skolen har eller vil skaffe seg ressurser til å gjennomføre spesialundervisningen slik den er beskrevet i sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP.
 5. Målene i IOP er realistiske. Dette betyr at vanskegraden passer til elevens evner og forutsetninger.
 6. Mål, innhold og hvordan spesialundervisningen skal drives er beskrevet i IOP, på en måte som er i samsvar for Læreplanens generelle del og prinsippene for opplæringen.
 7. Det er samsvar mellom mål, innhold og hvordan spesialundervisningen skal drives. Dette betyr at innhold, metode og organisering av opplæringen er egnet til å nå målene i IOP.
 8. IOP fungerer på linje med den ordinære læreplanen (som en erstatning), som et redskap for å planlegge (spesial)undervisningen.
 9. Det går en "rød tråd" fra overordnede og langsiktige mål til mer konkrete mål med en kortere tidshorisont.
 10. IOP er egnet for halvårsvurdering. Måloppnåelsen til eleven kan vurderes ut i fra målsetningene i IOP.
 11. IOP gir en tydelig oversikt over den opplæringen eleven skal ha: Hvilket omfang skal spesialundervisningen ha? Hvordan skal den organiseres? Til hvilke dager og tidspunkter skal spesialundervisningen legges (timeplan)?
 12. IOP sier noe om eventuelle bortvalg fra den ordinære læreplanen for fag. Hvilke kompetansemål og aktiviteter skal velges bort?
 13. IOP skal verken være mer eller mindre omfattende og detaljert enn elevens behov tilsier.
 14. De faglige målene i IOP skal formuleres som realistiske kompetansemål. Dette kan også gjelde mål i forhold til den sosiale opplæringen eller mål i forhold til dagliglivsferdigheter. I forhold til sosial opplæring og personlig utvikling kan en også tenke seg andre typer mål enn kompetansemål, som for eksempel holdningsmål.
 15. Målene er ikke for langsiktige og ikke for kortsiktige.
 16. IOP beskriver hvordan eleven skal arbeide, hvordan lærerne skal legge til rette for læring, hvilke betingelser som må være til stede for læring, innhold og læremidler, tidsbruk fordelt på ulike organisatoriske løsninger m.m.
 17. IOP er formulert slik at det er mulig for andre lærere å ta over spesialundervisningen ved sykdom eller annet fravær.

Listen er ikke uttømmende. 


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys