Elevsiden

Psykisk helse

Barns psykiske helse kan være av avgjørende betydning for hele livsløpet. Barndommen er dessverre ikke like rosenrød for alle. Skolen kan spille en viktig rolle i forhold til barns psykiske helse, ikke som behandler, men som faglig og sosial læringsarena.

Vi bør være opptatt av hvordan barn har det i livet sitt. Barns lykke avhenger både av oppvekstmiljø og forhold ved barnet, det vil si hvordan verden erfares og tolkes. Hvordan vi har det er et spørsmål som ikke er mindre viktig for barn enn for voksne. Livskvaliteten til barna kan være avgjørende for psykisk helse både på lang og kort sikt. Skolen skal bidra positivt til elevenes livskvalitet!

Psykiske lidelser hos barn og unge er på mange vis lik psykiske lidelser hos voksne. De kan imidlertid kreve en annen tilnærming. Barn er ikke så bevisst egne tanker og følelser som de voksne. Mindre barn kan for eksempel ha vansker med å skille mellom følelser som redsel og sinne.

elevsiden.no vil rette oppmerksomheten mot hva skolen kan gjøre når den står over for barn med psykiske problemer. Vi ser det som viktig at skolen og foreldrene sitter inne med tilstrekkelig informasjon om ulike psykiske lidelser. Enda viktigere er det at de voksne har vilje til og vet hvordan de kan omgås barn med psykiske vansker på en konstruktiv måte. Det er heldigvis ikke lenger fullt så mange myter og tabuer rundt psykiske lidelser, men dessverre blir nok fortsatt disse tilstandene regnet som mindre legitime enn fysiske skader eller sykdommer.

elevsiden.no er opptatt av at overdreven vektlegging av psykiatriske diagnoser kan ha skyggesider. Dette gjelder for eksempel i tilfeller hvor de fleste av barnets handlinger blir forklart ut i fra en foreliggende diagnose. Det er viktig å understreke at barnet eller ungdommen har sitt særpreg og sin personlighet uansett diagnose. Det bør stilles realistiske krav og forventninger til ethvert barn eller ungdom. Vi hører ofte at "disse barna" er slik og slik allerede før diagnosen er stilt. Det kan være ulike grunner til barns atferd på skolen, den er ikke nødvendigvis utslag av psykisk sykdom. Barns atferd må ses i sammenheng med personlighet og oppvekstbetingelser.

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom er en forholdsvis ny diagnose som har et klart slektskap med autisme. Forskjellen ligger blant annet i at intellektuelle og språklige ferdigheter er bedre hos barn med Aspergers syndrom enn hos autistiske barn. Hva er Aspergers syndrom? Hvordan kan skolen tilpasse opplæringen for elever med Aspergers syndrom?
Les mer >>

Angst hos barn og unge

Angst er en ubehagelig følelsesmessig tilstand som det er lett å gjenkjenne seg i. Barn- og unges angst blir først symptomatisk når den hemmer daglige gjøremål. Hva er angst? Hva kan skolen gjøre for å tilpasse opplæringen for elever med angst?
Les mer >>

Depresjon hos barn og unge

Alle vet hva det vil si å være trist og lei seg, også barn i skolealder. Tristhet er naturlig både som følelse og reaksjon, men ikke synonymt med depresjon. Hva er depresjon? Hvordan kan skolen tilpasse opplæringen for deprimerte elever?
Les mer >>

Lykke

Hvordan vi har det er et grunnleggende spørsmål for alle mennesker. Også elevene bærer preg av og er opptatt av dette spørsmålet. Skolen opptar en stor del av elevenes tid og det er derfor grunn til å anta at skolen kan bidra positivt til elevenes lykke, velvære og livskvalitet. Hva er lykke? Hva kan skolen gjøre for å bidra til elevenes lykke?
Les mer >>

Autisme

Mange forbinder autisme med litt originale mennesker som har en til dels ekstrem spisskompetanse innenfor et eller annet sært område. Først og fremst mangler autister evne til å sette seg inn i hvordan andre mennesker tenker og føler og kommer dermed til kort sosialt. Mange autister har lærevansker. Hva er autisme? Hvordan kan skolen tilpasse opplæringen for elever med autisme?
Les mer >>

ADHD

I et klasserom kan det være elever som oppfattes som urolige, uoppmerksomme eller impulsive. Noen svært impulsive, uoppmerksomme og overaktive elever får diagnosen ADHD. I denne artikkelen vil vi se på hva som kjennetegner elever med ADHD, hvordan ADHD kan kartlegges og om tilstanden kan behandles.
Les mer >>

Atferdsforstyrrelser

Noen svært urolige eller aggressive barn kan ha atferdsforstyrrelser. De fleste barn har til tider en atferd som ikke blir akseptert av omgivelsene, men for barn med atferdsforstyrrelser dreier det seg om et mer gjennomgående problem. Barnehagen og skolen vil som regel være en kjempeutfordring for barn med atferdsforstyrrelser. Hva er atferdsforstyrrelser? Hva kan skolen gjøre for elever med atferdsforstyrrelser?
Les mer >>

Spiseforstyrrelser

Mange ungdommer sliter med spiseforstyrrelser, noen med døden til følge. Det er et enormt trykk mot kropp og utseende i samfunnet. Tidligere ble vi verdsatt etter hvem vi var i slekt med og hvilken sosial klasse vi tilhørte. I dag kan det se ut som vi får verdi ut i fra hva vi presterer og hvordan vi ser ut. Hva er spiseforstyrrelser? Hva er skolens rolle i forhold til spiseforstyrrelser?
Les mer >>

Selvfølelse og selvtillit

Foreldre og lærere bruker ofte selvtillit og selvfølelse som synonyme begreper. Dessverre er mange foreldre og lærere opptatt av å styrke barns selvtillit på en måte som ofte går på bekostning av selvfølelsen. I denne artikkelen skal vi forsøke å klargjøre forholdet mellom selvfølelse og selvtillit. Dernest skal vi se på hvordan foreldre og lærere kan bidra positivt til barns selvfølelse.
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys