Elevsiden

Rådgivning

Skolen er forpliktet til å hjelpe elever som sliter faglig, personlig eller sosialt. Støtteapparatet kan bestå av sosiallærer/rådgiver, skolens ledelse og enkeltlærere. Hele skolen bør være opptatt av å gi nødvendig støtte til elevene. Skolen er også tiltenkt en sentral rådgivende rolle i forhold til å informere om mulighetene for videre utdanning og yrke for elevene.

elevsiden.no 2003: Odd Ivar Strandkleiv

Sosialpedagogisk rådgivning
Skolen har etter opplæringsloven (forskrift § 22-1) forpliktelser til å støtte elever som sliter faglig, sosialt eller psykisk med nødvendig sosialpedagogisk rådgivning:

Den enkelte eleven har rett til å få nødvendig rådgiving, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringa, ved spesielle faglege vanskar under opplæringa, og ved personlege og sosiale vanskar som har noko å seie for opplæringa.

I grunnskolen er det ved siden av klasseforstander rådgiver (ungdomsskolen) eller sosiallærer (barneskolen) som spiller nøkkelrollen i forhold til elever som sliter med å finne seg til rette i opplæringen. Hovedansvaret for at elevene faktisk får tilbud om rådgivning ligger hos klasseforstander og skolens ledelse. Skolen har gjerne et støtteapparat som kan bistå klasseforstander med å legge forholdene til rette for enkeltelever. Skolen må som hovedregel ha prøvd ut tiltak som kan avhjelpe faglige, sosiale eller personlige problemer hos enkeltelever før den i samråd med foresatte søker råd hos, eller henviser til hjelpeinstanser utenfra, slik som Pedagogisk-psykologisk tjeneste eller Barne- og ungdomspsykiatrien (Bup).

Det er viktig at eleven og foresatte til eleven er med i prosessen rundt arbeidet med å legge forholdene til rette når det oppstår spesielle behov i skoletiden. Bestemmelsen (forskrift § 22-1) gir klar beskjed om at skolen har et ansvar som omfatter mer enn elevenes faglige fungering.

Rådgivning om utdanning og yrke
I forhold til valg av utdanning og yrke spiller skolen en viktig rolle gjennom å opplyse elevene om hva slags muligheter som finnes og hvilke alternativer som er realistiske. Opplæringsloven, forskrift §22-2 slår fast at:

Den enkelte eleven har rett til å få rådgiving om utdannings- og yrkesval. Ved overgangen frå grunnskole til vidaregåande opplæring skal det leggjast særleg vekt på rådgiving om kva dei ulike studieretningane fører fram til (…)

Denne rådgivningen må gi informasjon om utdannings-, yrkes- og arbeidsmarked. Det legges opp til at eleven gradvis utvikler kunnskap som gjør det mulig å ta selvstendige valg for videre karriere. Opplæringsloven understreker viktigheten av at disse valgene tas uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller.

Skolen må sørge for at opplæringen styrker elevene i forhold til å møte utfordringer i framtidig utdannings- og arbeidsliv. I tillegg til praktiske og teoretiske ferdigheter må skolen gi elevene en oversikt over hva slags muligheter som finnes, slik at elevene blir i stand til å velge i samsvar med evner og interesser.

Litteratur:
Opplæringslova med forskrifter (2001). PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys