Elevsiden

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for den norske grunnopplæringen. En tenker seg at gode læringsresultater forutsetter en opplæring som er tilpasset evner og forutsetninger hos elevene. Likevel strever skolene med å realisere tilpasset opplæring.

Tilpasset opplæring er et begrep som det er vanskelig å få tak på. Det er klart at enhver lærer gjør tilpasninger enten bevisst eller ubevisst. Du stiller ikke de vanskeligste spørsmålene til elever du vet ikke kan svare. Videre vil lærere være påvirket av personligheten til elevene. Elevenes personlighet gjør at læreren må tilpasse opplæringen.

En systematisk og vellykket tilpasset opplæring krever at læreren har god innsikt i elevenes faglige og sosiale forutsetninger. Pedagogisk kartlegging, dyktige lærere, samarbeid med eleven og foreldrene er nødvendige forutsetninger når en skal realisere tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er mer krevende jo eldre elevene blir. Det er sannsynligvis langt vanskeligere å tilpasse opplæringen i ungdomsskolen enn i barneskolen. Dette skyldes at det med årene blir større forskjell på de som kan mye og de som kan lite i en klasse.

Hva er tilpasset opplæring?

Selv om tilpasset opplæring har vært en høyt prioritert skolepolitisk målsetning i over 60 år, er skolen fortsatt langt unna å nå dette målet. Tilpasset opplæring har fått mye oppmerksomhet, men vi har fortsatt for lite kunnskap om hva det er og hvordan det kan realiseres. I denne artikkelen skal vi forsøke å klargjøre hva tilpasset opplæring er.
Les mer >>

TPO-modellen

Tilpasset opplæring er et meget sammensatt og komplisert fenomen. Kan alt dette fanges opp i en modell? TPO-modellen representerer en helhetlig syn på tilpasset opplæring.
Les mer >>

Spesialundervisning

Forekomsten av spesialundervisning varierer sterkt fra kommune til kommune og fra skole til skole. 6% av elevene i Norge får spesialundervisning, 70 % av disse er gutter. Hva er, og hvem har rett til spesialundervisning? Hvordan kan spesialundervisningen organiseres? Hva er fordelene og ulempene med spesialundervisning?
Les mer >>

Tilpasset opplæring - ADHD

Skolen bør kartlegge elevens evne til å arbeide målrettet under ulike læringsbetingelser. Selv om eleven kan være utredet på en faglig forsvarlig måte og diagnosen ADHD høyst sannsynlig er adekvat i forhold til elevens problem, gir ikke dette gode nok føringer for læreren når hun skal planlegge og legge til rette for tilpasset opplæring. Skolen må derfor gjennomføre en pedagogisk kartlegging av elevens opplæringsbehov og skolens forutsetninger for å tilpasse opplæringen.
Les mer >>

Pedagogisk kartlegging

Tilpasset opplæring kan bli en realitet når læreren har tilstrekkelig kunnskap om hva elevene kan. Skolen bør ha et kartleggingsprogram som fanger opp elevenes faglige utvikling. For elever som sliter på skolen faglig eller sosialt kan det være nødvendig med en mer omfattende kartlegging. Dette er et forslag til hvordan kartlegging av enkeltelever kan foregå.
Les mer >>

Mal pedagogisk rapport


Forklaring mal

Nedenfor vil vi forklare hva vi legger i de ulike momentene i pedagogisk rapport. Læreren står selvsagt fritt til å trekke fra eller legge til i sin utfylling av den pedagogiske rapporten, men det er viktig å være samvittighetsfull i kartlegging og rapportskriving for best mulig resultat.
Les mer >>

Eksempel rapport

elevsiden.no har laget et tenkt eksempel på en pedagogisk rapport. Vi håper dette kan være til hjelp for lærere i arbeidet med pedagogiske rapporter. Eksempelet kan også gi elever og foreldre en pekepinn på hva en pedagogisk rapport kan være. Den pedagogiske rapporten skrives på bakgrunn av pedagogisk kartlegging.
Les mer >>

Henvisning til PP-tjenesten

Lurer du på hva som foregår i forkant av en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)? Hva er elevens, foreldrenes og skolens rolle ved henvisning til PPT?
Les mer >>

Læringsstil

I den senere tid har vi fått økt oppmerksomhet rundt elevenes foretrukne tenke- og læringsstiler. Tanken er at elevene stort sett kan lære det samme, men på forskjellige måter. Er det grunnlag for å hevde at tilrettelegging i forhold til elevenes tenke- og læringsstiler kan sikre tilpasset opplæring?


Les mer >>

Tilfredsstillende utbytte av opplæringen

Utbyttet av opplæringen avgjør om en elev har rett til spesialundervisning. Det er lærernes plikt å vurdere om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hva menes med tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hvordan kan lærere og eventuelt PP-tjenesten finne ut om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
Les mer >>

LK 06 mal for pedagogisk rapport

PP-tjenesten stiller som regel krav om pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning. elevsiden.no har utviklet en mal for pedagogisk rapport tilpasset Læreplan for Kunnskapsløftet.
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys