Elevsiden

Spesialundervisning

Forekomsten av spesialundervisning varierer sterkt fra kommune til kommune og fra skole til skole. 6% av elevene i Norge får spesialundervisning, 70 % av disse er gutter. Hva er, og hvem har rett til spesialundervisning? Hvordan kan spesialundervisningen organiseres? Hva er fordelene og ulempene med spesialundervisning?

elevsiden.no 2003: Odd Ivar Strandkleiv

Hva er, og hvem har rett til spesialundervisning?
Opplæringsloven § 5-1 sier at elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Utbyttet av opplæringen skal være forsvarlig sammenliknet med andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven.

Vi kan definere spesialundervisning som følger: Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.

I praksis vil de fleste elever som får spesialundervisning bli tatt av det ordinære opplæringstilbudet for større eller mindre deler av skoletiden. Dette vil si at innholdet i opplæringen vil avvike fra fagplanen for klassetrinnet. Det kan være nødvendig å gjøre bortvalg i forhold til læreplanen. Elevens situasjon avgjør hvor store bortvalg som må gjøres. Legg merke til at: "I en rekke tilfeller kan elever med særskilte behov få tilfredsstillende utbytte av opplæringen ved å følge de ordinære læreplanen, dersom de nødvendige ressursene stilles til rådighet" (KUF 2001:20). Elever som har spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan som viser mål for, innholdet i og hvordan spesialundervisningen skal drives.

Kvaliteten på det ordinære opplæringstilbudet vil variere fra skole til skole. Skolens evne til å drive tilpasset opplæring er avgjørende for forekomsten av spesialundervisning. Dette betyr at behovet for spesialundervisning avhengig av både forhold ved den enkelte elev og ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet (KUF 2001). Når en elev bytter skole kan behovet for spesialundervisning dermed endre seg, og i noen tilfeller falle bort.

Hvordan kan spesialundervisningen organiseres?
Hvordan spesialundervisningen organiseres vil til dels være avhengig av skolens tilbud for denne elevgruppen, elevens behov, og ønsker fra eleven og foreldrene til eleven. Mange skoler opererer med mindre grupper som får spesialundervisning på et egne rom separert fra klassen. Mange steder har stram skoleøkonomi ført til at andelen av eneundervisning har sunket. Spesialundervisning kan og bør i mange tilfeller også organiseres inne i klassen. Det er viktig å utvise fleksibilitet i organiseringen, ikke minst må spesialundervisningen ses i sammenheng med det øvrige opplæringstilbudet. Det bør være et overordnet mål å opprettholde faglig og sosial tilhørighet til klassen. I de senere år har "mainstreaming", som innebærer at elever med særlige behov får sin opplæring inne i klassen vært en internasjonal trend for spesialundervisningen.

Fordeler og ulemper ved spesialundervisning
På sitt beste kan spesialundervisning opprettholde tilknytningen og fellesskapet med klassen, gi optimale utfordringer og tilstrekkelig støtte under læringsarbeidet. Elever som har lærevansker som gjør at de ikke kan følge den ordinære opplæringen kan slippe unødig tilkortkomming i form av faglige og sosiale nederlag. Spesialundervisningen kan gi en opplæring særlig tilpasset elevens faglige og personlige forutsetninger, som skaper trygghet og mestringsopplevelser.

På den annen side vil spesialundervisning kunne føre til en stigmatisering og utstøting av de svakeste elevene. Elever som får spesialundervisning kan fort oppfatte seg som tapere i klassen. Individuelle opplæringsplaner vil ofte ha et annet innhold enn den ordinære opplæringen. Dette kan på lang sikt føre til at eleven går glipp av verdifull kunnskap. Denne kunnskapen kan være viktig for framtidig utdanning og yrke. Mange har stilt spørsmål ved effekten av spesialundervisningen. Samfunnet bruker store ressurser (milliarder) på spesialundervisning uten at en med sikkerhet vet om det hjelper. Feilslått spesialundervisning, manglende oppfølging og stigmatisering kan gjøre ubotelig skade.

Mange lærere, spesielt de i ungdomsskolen, ser på avvik fra fagplanen som farlig i forhold til karakterer og eksamen. De er, naturlig nok, bekymret for hvordan eleven vil klare seg på eksamen dersom han ikke følger klassens plan.

Målet for all opplæring må være å utvikle menneskelige kvaliteter hos elevene og kvalifisering til framtidig utdannings- og yrkesliv. Alt for mange elever utsettes for faglige og sosiale utfordringer de ikke har forutsetninger for å mestre. elevsiden.no har liten tro på at utbyttet av opplæringen eller prestasjonene på en framtidig eksamen styrkes gjennom å følge en opplæring som ikke er tilpasset evner og forutsetninger hos eleven. Et bilde: Det blir fort håpløst å øve på 1,80 meter i høydehopp når de fysiske og tekniske forutsetningene tilsier høyder rundt 1,20 meter.

Litteratur:
Opplæringslova med forskrifter (2001). PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.
KUF (2001): Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Regelverk, prosedyrer og prosesser. Læringssenteret
.


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys