Elevsiden

Velkommen til elevsiden.no

elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i SFO og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100 artikler med informasjon om ulike pedagogiske og psykologiske temaer. Vi selger bøker og holder kurs for skole og PPT.Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste?

Tittelen og problemstillingen for denne artikkelen er basert på en lettere omskrivning av en eksamensoppgave fra 1999 i pedagogisk-psykologisk rådgivning (Cand. paed. studiet, Universitetet i Oslo). Nå, snaut to tiår senere, er jeg fortsatt usikker på svaret. Jeg håper å komme nærmere en løsning i denne artikkelen.


Les mer >>

Læring av sosiale og emosjonelle kompetanser i klasserommet. Behovet for en sosial læreplan

I Kunnskapsløftet finnes det ingen klart uttrykt sosial læreplan. Likevel finnes det sosiale kompetansemål i en del av fagene, og i den generelle delen av læreplanen er det store forventninger til faglig, sosial og personlig utvikling hos elevene. I denne artikkelen tar vi for oss det viktige arbeidet med læring av sosiale og emosjonelle kompetanser, og hvordan det kan nedfelles i sosiale læreplaner.
Les mer >>

Misoppfatningen om at spesialundervisning i lite omfang kan kuttes ut

Spesialundervisningsfeltet er preget av svak regelforståelse og at mange i og rundt skolen har dannet seg misoppfatninger om spesialundervisning. Misoppfatningene er mange og kan ha alvorlige konsekvenser for elever med særskilte behov. Vi skal her ta for oss misoppfatningen om at spesialundervisning i lite omfang er overflødig og kan kuttes ut.
Les mer >>

Misoppfatningen om at elever som gjør det godt på evneprøver (intelligenstester) ikke har rett til spesialundervisning

Noen fagfolk har brukt resultater på evnetester som et kritierium i forhold til behov for spesialundervisning. Dette er en misoppfatning om spesialundervisning. Noen elever med gode evner klarer ikke å ta ressursene sine i bruk, og kan dermed ha rett til spesialundervisning.
Les mer >>

Nordahls evidens

Thomas Nordahl er trolig den skoleforskeren som har fått mest oppmerksomhet i Norge de siste 15 årene. I denne artikkelen skal vi ta for oss noen svakheter ved Nordahls forskning og noen av de synspunktene han forfekter rundt spesialundervisning og ordinær opplæring. I den senere tid later Nordahl til å ha funnet svarene til utfordringene i norsk skole. Finnes det grunnlag for en slik optimisme?
Les mer >>

Tre misoppfatninger om spesialundervisning

Spesialundervisningsfeltet er preget av svak regelforståelse og at mange i og rundt skolen har dannet seg misoppfatninger om hva spesialundervisning er. Misoppfatningene er mange og kan ha alvorlige konsekvenser for elever med særskilte behov. Vi skal her ta for oss tre misoppfatninger: 1. Assistenthjelp er ikke spesialundervisning. 2. Det er full anledning til å ivareta en elev som ikke kan nå kompetansemålene gjennom ulike tiltak i ordinær opplæring. 3. Alle elever skal følge de etablerte strukturene for spesialundervisning som finnes på skolen.
Les mer >>

LK 06 mal for pedagogisk rapport

PP-tjenesten stiller som regel krav om pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning. elevsiden.no har utviklet en mal for pedagogisk rapport tilpasset Læreplan for Kunnskapsløftet.
Les mer >>

Tilfredsstillende utbytte av opplæringen

Utbyttet av opplæringen avgjør om en elev har rett til spesialundervisning. Det er lærernes plikt å vurdere om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hva menes med tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hvordan kan lærere og eventuelt PP-tjenesten finne ut om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
Les mer >>

Fritak fra vurdering med karakter

I den harde konkurransen om videre utdanning og yrke har noen elever i grunnskole og videregående opplæring rett til fritak fra vurdering med karakter. Hvilke elever kan be om fritak fra vurdering med karakter? Hva er fordelene og ulempene med slike fritak?
Les mer >>

Skoleeieres og skolelederes ansvar

Mange elever og foreldre er fortvilte fordi opplæringstilbudet ikke er tilfredsstillende. På samme måte er mange skoleledere ubekvemme med at de ikke klarer å oppfylle lovens krav. Elever får ikke tilpasset opplæring, noen elever blir mobbet og trakassert, og skolebygninger kan være av slett kvalitet. Noen skoler har ikke økonomiske og menneskelige ressurser til å møte elevenes behov. Hvilket ansvar har skoleeiere og skoleledere for at opplæringsloven blir fulgt?
Les mer >>

Nå kan du endre timeplanen!

Kunnskapsløftet innebærer en satsing på grunnleggende ferdigheter og mer målrettede fagplaner. Det er også lagt opp til en større fleksibilitet i opplæringstilbudet til elevene for å muliggjøre tilpasset opplæring. Visste du at elevene og foreldrene har anledning til å omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag?
Les mer >>

Lær barna til å si fra når de voksne er urimelige!

Ofte er de voksne slitne eller ute av balanse når det brygger opp til konflikt i undervisning og oppdragelse. I stedet for overføre sine egne problemer til barna, bør de voksne stoppe opp og tenke over hva som er i ferd med å skje. Kan barn hjelpe de voksne til å skjønne seg selv gjennom å si fra når de er i ferd med å bli sinte og sure?
Les mer >>

Læringsstil

I den senere tid har vi fått økt oppmerksomhet rundt elevenes foretrukne tenke- og læringsstiler. Tanken er at elevene stort sett kan lære det samme, men på forskjellige måter. Er det grunnlag for å hevde at tilrettelegging i forhold til elevenes tenke- og læringsstiler kan sikre tilpasset opplæring?


Les mer >>

Hva er tilpasset opplæring?

Selv om tilpasset opplæring har vært en høyt prioritert skolepolitisk målsetning i over 60 år, er skolen fortsatt langt unna å nå dette målet. Tilpasset opplæring har fått mye oppmerksomhet, men vi har fortsatt for lite kunnskap om hva det er og hvordan det kan realiseres. I denne artikkelen skal vi forsøke å klargjøre hva tilpasset opplæring er.
Les mer >>

Selvfølelse og selvtillit

Foreldre og lærere bruker ofte selvtillit og selvfølelse som synonyme begreper. Dessverre er mange foreldre og lærere opptatt av å styrke barns selvtillit på en måte som ofte går på bekostning av selvfølelsen. I denne artikkelen skal vi forsøke å klargjøre forholdet mellom selvfølelse og selvtillit. Dernest skal vi se på hvordan foreldre og lærere kan bidra positivt til barns selvfølelse.
Les mer >>

Riktig vanskegrad

En av lærerens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å søke utfordringer med riktig vanskegrad. Når kan en si at en oppgave, et faglig innhold eller sosial utfordring er passe utfordrende? Hvordan kan læreren og eleven finne riktig vanskegrad?
Les mer >>

Belønning og motivasjon

Det er en utbredt oppfatning at elevene trenger en belønning eller gulrot å strekke seg etter for å yte en innsats på skolen. Mange lærere benytter seg av belønning for å motivere elevene. Hva gjør belønning med elevenes motivasjon? Hva er alternativet til belønning?


Les mer >>

Elevenes skolemiljø

Elevene har nå fått rettigheter i forhold til fysisk og psykososialt miljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring hos elevene. Loven gjelder både for grunnskole og videregående skole. elevsiden.no bringer utdrag fra og kommenterer de nye bestemmelsene.
Les mer >>

Råd til foreldre

Visste du at foreldre kan ha stor innflytelse på barnas lese- og skriveutvikling? Forskning har vist at foreldre som har faste lesestunder sammen med barna sine bidrar positivt til barnas lese- og skriveutvikling. Vi har samlet noen konkrete tiltak til hjelp for foreldre. Rådene er å oppfatte som veiledende; husk at tilegnelse av skriftspråket inngår som et ledd i en naturlig språklig samhandling mellom voksne og barn.
Les mer >>

Spesialundervisning

Forekomsten av spesialundervisning varierer sterkt fra kommune til kommune og fra skole til skole. 6% av elevene i Norge får spesialundervisning, 70 % av disse er gutter. Hva er, og hvem har rett til spesialundervisning? Hvordan kan spesialundervisningen organiseres? Hva er fordelene og ulempene med spesialundervisning?
Les mer >>

Ulike foreldreroller

Foreldre er ulike i sin væremåte og sine holdninger til barna. Foreldre vil sitt barns beste og elsker sine barn, likevel møter vi våre barn på ulike måter. Er du serviceytende, iscenesettende eller kompetent som forelder?
Les mer >>

Klasseromsklima

Stemningen i klasserommet er avgjørende for elevenes motivasjon. Læreren har en meget sentral rolle i forhold til klassemiljøet. Noen lærere er overbeviste om at elevene i utgangspunktet er late, passive eller uskikkelige og derfor må kontrolleres. Andre, som vektlegger selvbestemmelse er mer tilbøyelige til å ta sjansen på å gi elevene vesentlig innflytelse i forhold til hva som skal foregå på skolen, slik at elevene får lyst til og interesse for å lære.
Les mer >>

ADHD

I et klasserom kan det være elever som oppfattes som urolige, uoppmerksomme eller impulsive. Noen svært impulsive, uoppmerksomme og overaktive elever får diagnosen ADHD. I denne artikkelen vil vi se på hva som kjennetegner elever med ADHD, hvordan ADHD kan kartlegges og om tilstanden kan behandles.
Les mer >>

Depresjon hos barn og unge

Alle vet hva det vil si å være trist og lei seg, også barn i skolealder. Tristhet er naturlig både som følelse og reaksjon, men ikke synonymt med depresjon. Hva er depresjon? Hvordan kan skolen tilpasse opplæringen for deprimerte elever?
Les mer >>

TPO-modellen

Tilpasset opplæring er et meget sammensatt og komplisert fenomen. Kan alt dette fanges opp i en modell? TPO-modellen representerer en helhetlig syn på tilpasset opplæring.
Les mer >>

Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste?

Tittelen og problemstillingen for denne artikkelen er basert på en lettere omskrivning av en eksamensoppgave fra 1999 i pedagogisk-psykologisk rådgivning (Cand. paed. studiet, Universitetet i Oslo). Nå, snaut to tiår senere, er jeg fortsatt usikker på svaret. Jeg håper å komme nærmere en løsning i denne artikkelen.


Les mer >>

Krav til IOP

Mange lærere og spesialpedagoger sliter med å lage gode individuelle opplæringsplaner (IOP). Opplæringsloven angir at planen skal si noe om mål, innhold og hvordan opplæringen skal drives. Vi skal her se nærmere på hva IOP skal inneholde og hvilke krav som må stilles.
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys