Matematikk

Matematikk er et viktig og for noen interessant og morsomt fag. Matematisk forståelse er helt sentralt for at vi skal ha mulighet til å forstå verden rundt oss. Dessverre opplever mange elever matematikkfaget som vanskelig, virkelighetsfjernt og lite motiverende. Noen har hevdet at matematikken i dag har inntatt den samme forhatte posisjonen som latin hadde i den gamle skolen. Det offentlige har satt i gang tiltak for å øke elevenes interesse for og ferdighetsnivå i matematikk, blant annet gjennom et omfattende etterutdanningsprogram for lærere.

«I dag er det -10º C ute, det er 5º C kaldere enn i går, strømprisen har steget med 150% siden oktober». Dette er fakta som de fleste nordmenn forholder seg til og som antakelig blir diskutert i tusenvis av hjem på denne dagen (søndag 12 januar 2003). Uten tallkunnskap og evne til å telle vil man være helt hjelpeløs i en mengde dagligdagse situasjoner. Bare det å gå i butikken for å handle, vil være nesten umulig dersom en ikke har forståelse for pengesystemet, har innsikt i det å legge sammen og det å trekke i fra. Selv om tall, måling og regning er naturlige deler av våre liv, oppfatter mange elever matematikk som et vanskelig, abstrakt og lite tilgjengelig skolefag.

Matematikk er først og fremst et symbolspråk. Tall og tegn representerer størrelser og forholdet mellom størrelser. Siden matematikk er et språk, kan det sammenliknes med talespråkets grammatikk. Tallenes funksjon i matematikken kan sammenliknes med substantivets funksjon i en setning og ulike matematiske tegn som verb, adjektiver osv. På samme måte som i den språklige grammatikken, hvor en er nødt til å forstå hvordan ordklasser og setningsledd forholder seg til hverandre, må elevene få innsikt i hvordan tall, symboler og framgangsmåter (algoritmer) inngår i matematiske uttrykk.

Vi vil under hovedområdet matematikk beskrive hva læreplanen sier om matematikk som fagområde, matematikkens plass i skolen, hva opplæringen i matematikk skal inneholde og hvilke arbeidsmåter opplæringen i matematikk skal drives ut fra. Videre vil vi forsøke å gi et innblikk i hva som kjennetegner elever som ikke får til matematikken, og hva skolen kan gjøre for å tilrettelegge opplæringen for disse elevene.