Atferd

Elevenes atferd blir ofte viet stor oppmerksomhet i skolen. Det er ikke bare de rent faglige ferdighetene som er målet for opplæringen. Mange skoler jobber mer eller mindre systematisk med å utvikle elevenes sosiale kompetanse.

Sosial kompetanse handler om elevenes evne til å være sammen med andre. Vi kan si at sosial kompetanse består av ferdigheter og holdninger. Det er ikke nok å vite hvordan en skal oppføre seg i lag med andre, en må også ville og faktisk gjøre det. Det er mangelfull sosial kompetanse når elever vet hva som er rett og galt, men likevel velger å gjøre ting som er vondt for andre. Evne og vilje til å ta andres perspektiv, skjønne hvordan andre tenker, er avgjørende sosiale ferdigheter.

Mobbing forekommer dessverre på enhver skole. Mobbing oppstår når noen over tid blir plaget av andre. Mobbere viser problematferd! Dessverre blir mange elever mobbet i skolen av sine medelever eller lærere.

Det har vist seg vanskelig å definere problematferd. Det er ikke et objektivt fenomen, men kulturelt og samfunnsmessig betinget. Ogden (1992:40) bruker denne definisjonen på problematferd: «(…) atferd som ut fra normative betraktninger avviker fra det aksepterte i skolen.» Styrken ved denne definisjonen er at den gir rom for at en atferd som betraktes som problematisk på en skole ikke nødvendigvis er problematisk på en annen.

Det kan trekkes et hovedskille mellom innagerende og utagerende problematferd. Den innagerende problematferden gjør naturlig nok minst vesen av seg, men er ikke mindre alvorlig av den grunn. Eleven vil ikke si noe i timene, trekker seg unna i sosiale sammenhenger eller vegrer seg for skolen. Utagerende problematferd viser seg gjennom elever som er aggressive, bråker, plager eller mobber andre. Elevene er urolige, har sinneutbrudd, angriper medelever og lærere, eller gjør hærverk og kommer i stadige konflikter.

Problematferd kan ha mange mulige årsaker og bakgrunnen for atferden er ofte sammensatt. Dette gjør det nødvendig med en grundig og reflektert analyse av elevens situasjon når problematferd oppstår. Forekomsten av problematferd varierer mellom skoler og fra klasse til klasse. Forebyggende tiltak vil redusere problematferden.

 

Litteratur:

Ogden, T. (1992): Atferdspedagogikk i teori og praksis. Om arbeid med problematferd i skolen. Universitetsforlaget.