Svar på spørsmål til eKommentar

Her finner du spørsmål om vår spalte eKommentar

 

Gillberg og hensynet til studiedeltagernes anonymitet

Det vises til artikkelen «ADHD-forskeren Gillberg dømt for tjenesteunnlatelse». Artikkelen påpeker det beklagelige i at professor Gillbergs materiale ikke ble utlevert til Kärfve og Elinder, men derimot destruert. Omtanken om studiedeltagernes anonymitet blir ikke diskutert som en god grunn til å motsette seg utlevering, og i artikkelen antydes det at årsaken må ha vært at materialet ikke tålte dagens lys.

elevsiden.no skal vel være en støtte for elever med behov for pedagogisk og psykologisk hjelp. Det kunne derfor vært naturlig at Strandkleiv i sin artikkel også tok opp det problem det innebærer at man ved å delta som pasient i et forskningsprosjekt ikke kan være garantert konfidensialitet.

Eva Kärfve er kjent for å være meget kritisk til hele ADHD begrepet, og har gått ut ganske klart med støtte for at tilstanden ikke finnes i virkeligheten. Det ville for mange med ADHD oppleves som et overgrep av at en person med denne (for en som føler ADHD på kroppen) foraktfulle innstilling for den lidelse man selv kjemper med, skal få tilgang til helt konfidensielle opplysninger om en selv. Akkurat den siden av saken kunne man kanskje forventet også ble sett på som viktig, særlig på en nettside som skal være til støtte for elever med bl.a. ADHD.

 

Svar (elevsiden.no: Odd Ivar Strandkleiv):

Gillberg har møtt svært liten forståelse for sin forklaring både i forskerkretser og i det svenske rettsapparatet. I all vitenskap er det en helt grunnleggende forutsetning at forskning skal være etterprøvbar. Forskningsresultater som ikke kan etterprøves har ingen verdi. Dette er noe alle forskere vet, og Gillberg må også være klar over dette. Tilgang til forskningsmateriell betyr ikke at en må bryte med regler for konfidensialitet. Forskere som setter seg inn i andre forskeres datamateriale, må følge vanlige forsiktighetsregler med hensyn til konfidensialitet.

eKommentar skal ikke være så balansert som de andre artiklene på elevsiden.no. Kommentarartikler er gjerne litt friere i formen enn fagartikler. Siktemålet med eKommentar er å sette dagsorden gjennom å ta opp saker som er sterkt kritikkverdige. eKommentar kan også peke på mer heldige sider ved skole og oppvekst.

Når det gjelder hensynet til barn, unge og voksne som har fått diagnosen ADHD, så blir det gjort overtramp i begge leirer. elevsiden.no har i sine artikler søkt å gi en saklig og balansert informasjon om ADHD. En balansert informasjon om denne tilstanden er dessverre mangelvare fra faglige autoriteter i Norge (og internasjonalt). Noe annet er kanskje ikke å forvente siden ADHD miljøet (forskere, kompetansesenter, interesseforening) har hatt sterke bindinger til legemiddelindustrien.