Rettigheter

Barn i grunnskolealder har både rett og plikt til å motta opplæring. Elevenes rettigheter er beskrevet i opplæringsloven. Selve opplæringen er beskrevet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dessverre har de færreste foreldre og elever satt seg inn i læreplan og lovverk. Vi håper at elevsiden.no kan bidra med viktig informasjon på dette området.

Lurer du på hva som er formålet med opplæringen, hvilke regler som gjelder for framskutt og utsatt skolestart, fritak for opplæring, å gå om igjen et skoleår, morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, særskilt norskopplæring, spesialundervisning, individuelle opplæringsplaner, halvårsrapporter, sosialpedagogisk rådgivning, skoletilhørighet, m.m.?

Opplæringsloven gjelder offentlige skoler og private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd etter privatskoleloven og for privat hjemmeopplæring i grunnskolen (opplæringsloven § 1-1). Se også forskrift til opplæringsloven.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fastsatt med hjemmel i lov og inneholder en nærmere redegjørelse for målene, innholdet i og prinsippene for opplæringen. Kommunene og ledelsen og personalet ved skolene har enkeltvis og samlet ansvar for at opplæringen er i samsvar med læreplanverket for Kunnskapsløftet.

elevsiden.no understreker at det er viktig for foreldrene at de er seg bevisst mål og innhold for opplæringen. Du kan følge med om barna dine får den opplæringen de har krav på ved ta en titt på fagplanene! Fagplanene gir en orientering om fagets plass i skolen, arbeidsmåter, samt mål og hovedmomenter for de ulike fagene. Den generelle delen av læreplanen gir overordnede mål for opplæringen.