Henvisning til PPT

Lurer du på hva som foregår i forkant av en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)? Hva er elevens, foreldrenes og skolens rolle ved henvisning til PPT?

elevsiden.no 2003: Sven Oscar Lindäck og Odd Ivar Strandkleiv

Vanligvis er det skolen som henviser elever til PPT, men foreldre har også anledning til å ta kontakt. Skolen kan ikke henvise til PPT uten at foreldrene har gitt sitt samtykke. Eldre elever kan også ta kontakt med PPT. Uansett er skolen pålagt et betydelig ansvar for å finne ut om elever har behov for spesialundervisning. Dette sier opplæringsloven § 5-4:

Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades (…).

Dette betyr at foreldrene og eleven kan kreve at skolen finner ut om eleven har behov for tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Gjennom ulike former for pedagogisk kartlegging må skolen ta stilling til om opplæringstilbudet er forsvarlig, eventuelt ikke forsvarlig. Det kan være mange årsaker til at utbyttet av opplæringen ikke er forsvarlig: Mangel på motivasjon, mangel på tilpasset opplæring (for dårlig opplæring), lærevansker, personlige og psykiske problemer….

Kartleggingen må gi informasjon om hvilke opplæringsmål som er realistiske for eleven og hvilket innhold opplæringen må ha for å gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Kartleggingen må både vurdere elevens utviklingsmuligheter og skolens muligheter for å gi et tilpasset opplæringstilbud. Skolen må kartlegge elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og denne kartleggingen må ha blikket på elevens læring, vekst og utvikling.

Ofte vil det være drøftelser på skolen før det settes i verk tiltak for å tilpasse opplæringen og før henvisning til PPT. Konferanser med foresatte og elev, samarbeidsmøter og tverrfaglige møter er vanlige fora for slike drøftelser. En del skoler vil ha spesialpedagogiske team eller ressursteam, som også vil kunne drøfte enkeltsaker.

Før henvisning til PPT må skolen ha iverksatt omfattende tiltak for å tilpasse opplæringen. Det er først når bestrebelser på å tilpasse opplæringen ikke fører fram at det er tid for å henvise til PPT. Undersøkelsene vil uansett være verdifulle for å realisere et opplæringstilbud i pakt med evner og forutsetninger. PPT er avhengig av at skolen har gjort et grundig forarbeid i form av en pedagogisk rapport for å kunne utrede og ta standpunkt til elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. En fornuftig arbeidsdeling vil være at skolen står for den pedagogiske kartleggingen og at PPT utreder elevens lærevansker.

Det er viktig at foreldrene og eleven ikke kjenner seg presset til å la seg henvise til PPT (eller andre instanser). Like fullt er det viktig med åpenhet og informasjon rundt henvisningsarbeidet. Eleven og foreldrene må få vite hva PPT er og hva PPT gjør før en beslutter å henvise. Eleven og foreldrene til eleven bør være naturlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i henvisningsarbeidet.