Mal for pedagogisk rapport

elevsiden.no 2003: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindäck 

Bakgrunnsinformasjon

 • Forhold av særlig betydning for opplæringen
 • Elevens skolehistorie
 • Interesser på skolen
 • Skolens forutsetninger for tilpasset opplæring

Arbeidsmåter

 • Læremidler
 • Lærerenes kompetanse
 • Lærerdekning
 • Grupper
 • Leksehjelp
 • Samarbeid skole-hjem


Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter (det eleven mestrer)

 • Språklig
 • Faglig (i fag og deler av fag)
 • Sosialt
 • Trivsel og motivasjon
 • Evne til å jobbe målrettet i ulike skolesammenhenger


Tiltak som er utprøvd i forkant av henvisningen

 • Hva er prøvd?
 • Hvor lenge?
 • Hvordan var tiltakene organisert?
 • Resultat


Undersøkelser og vurderinger

 • Kartleggingsprøver
 • Logg/Observasjon
 • Formelle vurderinger


Elevens utbytte av opplæringstilbudet

 • Fag/områder hvor utbyttet av opplæringen er forsvarlig
 • Fag/områder hvor utbyttet av opplæringen ikke er forsvarlig


Lærernes vurdering av behov for avvik fra læreplanen

 • Mål
 • Innhold
 • Arbeidsmåter

NB! FORESATTE SKAL HA KOPI AV PEDAGOGISK RAPPORT