Leseråd til foreldre

Visste du at foreldre kan ha stor innflytelse på barnas lese- og skriveutvikling? Forskning har vist at foreldre som har faste lesestunder sammen med barna sine bidrar positivt til barnas lese- og skriveutvikling. Vi har samlet noen konkrete tiltak til hjelp for foreldre. Rådene er å oppfatte som veiledende; husk at tilegnelse av skriftspråket inngår som et ledd i en naturlig språklig samhandling mellom voksne og barn.

elevsiden.no 2003: Sven Oscar Lindbäck

Dette kan foreldrene gjøre før barna begynner på skolen:

Gi barna glede av bøker og lesing! Sett av tid til å lese bøker sammen med barnet ditt hver dag. Vis at bøker både kan være underholdning (eventyr, fortellinger, romaner og lignende), kommunikasjon mellom mennesker (e-post, SMS) og informasjonskilde (kokebok, ulike instruksjonsbøker). Ved at foreldrene viser at lesing både kan være morsomt, nyttig og viktig, vil antakelig motivasjonen for lesing øke. Bøker om ulike temaer bør være tilgjengelige slik at barna kan utforske skriftspråket på egenhånd. Foreldre kan også være gode rollemodeller ved å lese mye selv.

Rett oppmerksomheten mot bevissthet om skrift når dere har felles kosestund med bøker! Lær barna dine om bøker. Når du leser sammen med barnet ditt, kan du for eksempel la barnet bla om sidene. Dette vil gjøre at barnet retter oppmerksomheten mot lesing som en handling. Pek på ordene når du leser. Når dere kommer til et ord som er nytt, eller litt rart, snakk om hva ordet betyr og hvorfor det høres så rart ut. Du vil da gradvis hjelpe barnet til å flytte noe av oppmerksomheten fra innholdet i teksten til språket som form. Bevissthet om at språket er bygget opp av ord og setninger har vist seg å være ett viktig grunnlag for leseutviklingen.

Rett felles oppmerksomhet mot bokstaver og ord som barna møter i dagliglivet! Når du og barnet ditt er ute og handler i butikken eller bare er ute en tur, gir samværet deg mange anledninger til å rette felles oppmerksomhet mot skriftspråket. For eksempel, kan det være lurt å være bevisst på å lese høyt fra veiskilt, plakater, på matvareemballasje og lignende. Når dere for eksempel tar ut melkekartonger fra kjøledisken kan du si; der er en /M/, det betyr at det er melk i kartongen, er det noen andre varer som begynner med /M/. Vis barnet ditt at det å lese er en del av dagliglivets gleder og utfordringer.

 

Dette kan foreldrene gjøre i forbindelse med skolestart:

Rett felles oppmerksomhet mot språket som form! Det som danner grunnlaget for å oppnå felles oppmerksomhet mellom foreldre og barn om språklig bevissthet, er tanken om at språket ikke bare har en forståelsesside, men også en spennende formside. Denne formsiden kan utforskes av barn dersom de voksne rundt dem vil hjelpe dem. Språket er bygget opp av setninger, ord, stavelser, forstavelser og endelser, meningsfulle deler (morfemer) og lyder (fonem). Gjennom ulike lekeaktiviteter kan deres felles oppmerksomhet rettes mot ulike nyanser i språket. Lesing av tullevers med rim og rytme, uten at de betyr noe, sammen med barna, kan gi den første innføring i språklig bevissthet. Dere kan klappe stavelsene i navn, snakke i stavelse-for -stavelse med robotstemme og rime sammen. Når barna blir eldre blir de i stand til å lytte ut lydene i språket. Leker som «Mitt skip er lastet med» kan være med på å utvikle bevissthet om språklyder. Når barna er sikre på å lytte ut forlyd, kan de begynne, sammen med deg, å analysere hele ord i lyder og å trekke lyder sammen til ord. Boken «Språkleker» som er skrevet av Jørgen Frost og Annette Lønnegaard kan gi dere som foreldre tips om aktiviteter som har vist seg både å være morsomme for barna og gi dem en god støtte i begynneropplæringen i lesing og skriving.

 

Dette kan foreldrene gjøre i forbindelse med begynneropplæringen i lesing og skriving:

Styrk bokstavlæringen hos eleven! Sammenhengen mellom bokstavkunnskap og lese- og skriveferdigheter har vist seg å være meget sterk (Adams 1990) . Barna kan lære seg alfabetet gjennom at dere sammen leker ulke alfabetleker. Syng alfabetsangen. Spill ulike alfabetspill, gjør oppgaver i aktivitetsbøker sammen, få tak i dataspill som øver opp kunnskap om bokstaver (alfabetspill, aktivitetsbøker, i dataprogram fås kjøpt i bokhandelen og i lekebutikken). Lek med magnetbokstaver på kjøleskapet sammen med barnet ditt. Sørg for at spill og aktivitetsbøker er tilgjengelig for barnet slik at han selv kan ta initiativet til å leke med det på egenhånd.

Se på barne TV sammen med barna: Barne TV har ofte et pedagogisk innhold. Program som Bjørnen i det blå huset og Sesam stasjon knytter innholdet opp mot læring av tall og bokstaver. Som forelder kan du være med på å synge sangene, svare på spørsmål fra barnet og fortsette med temaene og aktivitetene som blir tatt opp i disse programmene etter at Barne TV er slutt.

Oppmuntre barna til å lekeskrive: Undersøkelser har vist at tegning i førskolealderen bidrar til senere skriveutvikling. Særlig er tegning en øvelse i å mestre finmotorikk som senere har betydning for skriftforming. Mange barn synes det er stas å kunne skrive bokstaver, særlig det å kunne skrive sitt eget navn. Når barnet ditt selv tar initiativ til å skrive bokstaver, kan du vise dem hvordan enkelte bokstaver ser ut og hvordan navnet hans skrives. Det er ofte lettere for barna å skrive store enn små bokstaver. Lær barna om forholdet mellom bokstav og lyd! Når dere leser bøker sammen kan du fortelle barnet ditt at en bokstav både har et navn og en lyd. Dersom barnet kan navnet på de fleste bokstavene og vet hvordan de ser ut, kan du hjelpe ham til å trekke sammen korte ord (To eller trelyds- ord i begynnelsen). Under høytlesning kan du si noe slikt som «Oj! Der er det bilde av en katt, hvilket ord er det som står under bildet tro?» Peker med fingeren på bokstavene og sier: «/p/, /u/, /s/, hva blir det?. Oppfordre barna til å skrive setninger på egenhånd! Det kan være motiverende at oppdagende skriving inngår i en ordentlig sammenheng. Dere kan skrive et brev til en dere kjenner (bestemor og bestefar?), en liten bok som dere kan hefte sammen eller lignende. Det kan være fint å diskutere at en skriver for å fortelle om noe en har opplevd, eller har noe å spørre om, eller har lyst til å si noe pent til noen. Legg vekt på at barna skal knytte riktig bokstav til riktig lyd.

 

Hva kan foreldrene bidra med i fortsettelsen?

Hjelp barna til å lese enkle morsomme historier på egenhånd! Gå på biblioteket sammen med barna. Forsøk å få til en bibliotek-tur hver måned. La barna finne bøker som de har lyst til å lese. Les historiene sammen med barna. Du kan lese først høyt, så kan dere lese historien sammen før barnet kan prøve seg på egenhånd. Når barna er i stand til å lese helt på egenhånd, kan du hjelpe dem med å øke vanskelighetsgraden.

Lær barna å reflektere over innholdet i det de leser: Når barna har lært seg å lese rent teknisk, kan likevel du som forelder hjelpe baret ditt til å få bedre strategier for lesing. Vis barna at gjennom å diskutere innholdet i bøkene før en begynner lesingen (aktivere forkunnskaper), kan forståelsen for det en leser bli bedre. Vis barna at ved å for eksempel stoppe litt opp i lesingen, og tenke over det de har lest, kan de oppnå større forståelse for innholdet i det de leser.

 

Litteratur:

Adams, M. J. (1990). Beginning to read. Thinking and learning about print. Cambridge, MA: MIT Press.