Tiltak ved prestasjonsangst

Hvordan kan skolen tilrettelegge opplæringen for en elev som er engstelig og usikker når det skal presteres? Selv om en antar at grunnlaget for prestasjonsangst ligger forankret i elevens personlighet og delvis er lært i tidlige barneår vil vi her komme med noen tiltak vi tror kan hjelpe. Tiltakene vil i stor grad dreie seg om å skape trygghet i læringsarbeidet.
 1. Snakk om det! Bevisstgjør eleven i forhold til hva han føler i forhold til prestasjonssituasjoner. Den voksne må tilkjennegi at det er lov til og vanlig å grue seg for ting. Det er lettere å takle prestasjonsangsten når en vet hva det er.
 2. Legg til rette for et varmt og inkluderende klasseromsklima hvor det er lov til å feile. Læringsmiljøet er avgjørende for elevens motivasjon.
 3. Jobb med elevens selvfølelse og kompetanseoppfatning. Se eleven, vis at du setter pris ham som person uavhengig av prestasjoner.
 4. Gjør skoledagen forutsigbar, slik at eleven er forberedt på hva som skal skje.
 5. Gjennomgå nye oppgaver og emner med eleven før de presenteres for klassen. For en elev med prestasjonsangst knytter det seg bekymringer til om en vil forstå nye ting som skal introduseres. Bruk også tid til å repetere tidligere innlært stoff, slik at det sitter.
 6. La eleven søke utfordringer som er tilpasset evner og forutsetninger. Hjelp eleven til å sette seg realistiske mål for læringsarbeidet. Følg opp med nødvendig hjelp og støtte. Vis hvordan oppgaver kan angripes, hva slags strategier en kan bruke, tenk høyt for eleven. Mange elever med prestasjonsangst overvurderer vanskelighetsgraden til oppgaver.
 7. Sikre deg at eleven har tilegnet seg forståelse for oppgavene før han går videre til mer kompliserte oppgaver.
 8. Sett en individuell referanseramme sammen med eleven, slik at han kan måle framgang i forhold til seg selv. Dette vil dempe sammenlikningen med klassekameratene.
 9. Rett fokus mot oppgavene og demp betydningen av å lykkes eller mislykkes. Vektlegging av prøver, tidsfrister, forventninger, karakterer og belønning for utført arbeid legger unødig press på eleven.
 10. Vær modell for eleven i forhold til hvordan du tenker i forhold til sjansen for å lykkes, hvordan oppgaver angripes og årsaker til suksess og fiasko. Forklar suksess med elevens dyktighet og gode innsats (dersom dette er tilfelle). Forklar fiasko med lav innsats eller feil oppgaver (dersom dette er tilfelle).
 11. Tilbakemeldinger gis både i læringsprosessen og ved utført arbeid. Si hva eleven har fått til og hva som kan forbedres. Vær nøyaktig i beskrivelsene slik at eleven har grunnlag for å gjøre det bedre neste gang.
 12. Ta opp og diskuter eventuelle unngåelsesstrategier, slik som: Å stikke av, tøyse og tulle, bråke, gjemme seg, glemme bøker, gå på do etc. Si at du skjønner at dette kan være det mest behagelige i det korte løp, men at det fort blir en ond sirkel det blir vanskelig å komme ut av