Klasseromsledelse

elevsiden.no 2003: Odd Ivar Strandkleiv

 • Vær oppriktig interessert og involvert i elevene dine. Møt elevene i døra. Sett deg inn i elevkulturen. Henvend deg til elevene som individer, ikke bare til klassen som et hele. Sørg for at hver enkelt elev blir sett, lest og forstått daglig.
 • Utarbeid et sett av klasseromsregler sammen med klassen. Reglene bør være få og tydelige. Håndhev regler rettferdig og konsekvent, men ta i betraktning at alle hendelser i klasserommet er unike i det du bestemmer deg for hvordan du skal forholde deg til ting som oppstår.
 • Vær objektiv, ikke dømmende. Prøv å ta elevens perspektiv. Se på problematferd fra ulike synsvinkler.
 • Vær tydelig i kommunikasjonen. Elevene kan lett misforstå dersom de må lese for mye mellom linjene. Eks: Bruk ikke spørsmål dersom du vil at eleven skal gjøre noe: «Vil du være så snill å rydde opp etter deg?» Slike spørsmål kan få eleven til å tro at han kan velge fritt, mens du i realiteten gir ham en ordre.
 • Vis at du er menneskelig. Innrøm dine feil. Bruk humor når det passer seg.
 • Minimaliser bruken av makt og kontroll. Å sitte bak kateteret kan signalisere at du ønsker å skape distanse mellom deg selv og elevene. Prøv å skape et likeverdig forhold mellom deg og elevene. Du bør fungere som veileder og tilrettelegger for elevenes læringsarbeid.
 • Forhold deg direkte og umiddelbart til problematferd. Uløste konflikter og saker kommer ofte til overflaten igjen. Når du tar tak i problemet tidlig minsker sjansen for at det øker. La imidlertid elevene få tid til å «kjøle seg ned» etter en konflikt, slik at de kan tenke klart. Bruk konflikter til å vise hvordan de kan løses.
 • Vær samarbeidende. Maksimer elevenes muligheter til å gjøre valg i klasserommet. Perspektivet må være at det er vårt, ikke mitt klasserom. Framhev elevenes tanker og meninger.
 • Vis elevene tillit. Elvene trenger å bli tatt på alvor. Elevene skal bli selvstendige og ansvarlige.
 • Praktiser tilpasset opplæring. Elevene fungerer best når sosiale og faglige utfordringer er tilpasset evner og forutsetninger hos hver enkelt elev.
 • Tro på at elevene dine vil utvikle seg faglig og sosialt. Sannsynligheten for at elevene lærer øker når du har tro på at de vil lære.
 • Prøv å bidra til et varmt og inkluderende klima i klassen. Prioriter trivselsfremmende tiltak.
 • Forsøk å være et forbilde. Alt du sier, gjør og mener kan bli registrert av elevene dine, og oppfattet som forbilledlig eller forkastelig.