Tilfredsstillende utbytte av opplæringen

Utbyttet av opplæringen avgjør om en elev har rett til spesialundervisning. Det er lærernes plikt å vurdere om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hva menes med tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hvordan kan lærere og eventuelt PP-tjenesten finne ut om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

elevsiden.no: januar 2010: Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv.

Alle elever, fra 1. trinn i grunnskolen til avgangselevene i videregående opplæring skal ha et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, eller i det minste et forsvarlig opplæringstilbud i form av spesialundervisning i større eller mindre grad. Det eksisterer med andre ord en klar forventning fra samfunnets side om at alle elever skal få tilpasset opplæring og lære i samsvar med sine evner og forutsetninger. Det er lærernes plikt å vurdere om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hva menes med tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hvordan kan lærere og eventuelt PP-tjenesten finne ut om eleven har et tilfredsstillende utbytte?

På grunn av artikkelens lengde er den langt ut som en pdf-fil som du kan lese her: Tilfredsstillende-utbytte-av-opplaeringen-II