Oppdragelse

Oppdragere må forholde seg til barn på en måte som fremmer personlig og intellektuell vekst. Barn viser personlighet og temperament svært tidlig. Vi sier gjerne at noen barn er mer «krevende» enn andre. Like fullt vil nær sagt alle foreldre oppleve oppdragelse som en tidvis meget utfordrende oppgave.

Barneoppdragelse er ikke alltid enkelt. Det dreier seg ikke om oppskrifter, hvert barn er for unikt til det. Det handler blant annet om holdninger og om hva en kan tillate seg å gjøre overfor barn. Ifølge Jesper Juul er vi inne i en overgangperiode mellom den gamle og den nye oppdragelsen. Den gamle oppdragelsen var autoritær og kontrollerende, mens den nye oppdragelsen ser barnet, og tar både foreldrenes og barnas grenser på alvor. Moderne oppdragere ser på barn som likeverdige med de voksne.

Foreldrene har oppdrageransvaret for barna, men i takt med at barna tilbringer mer tid borte fra hjemmet får det offentlige og frivillige organisasjoner en viktigere rolle i oppdragelsen. Lærere (og fritidsledere) kan være viktige personer i barnas liv, spesielt de yngste. Læreren kan være forbilde og ha en oppdragerrolle for elevene. Noen ganger fungerer læreren som modell, andre ganger som mekler og rådgiver i forhold til konflikter mellom elever. Lærere og andre voksenpersoner som jobber med barn kan ikke fraskrive seg oppdragerrollen!