Problematferd i skolen

Atferd som kan være til problem for eleven og skolemiljøet kan deles inn i ulike kategorier. Noen elever er innesluttet og isolerte, mens andre tar ut sine frustrasjoner slik at det vekker forargelse på skolen. Hvilke typer problematferd har vi?

elevsiden.no 2003: Odd Ivar Strandkleiv

Inndelingen nedenfor er basert på svarene fra NOVA undersøkelsen «Problematferd i skolen.» Elever i 4. klasse, 7. klasse og 1. klasse på videregående ble bedt om å vurdere sin atferd på skolen. Statistisk bearbeiding og analyser av svarene ga følgende inndeling:

 

Undervisnings- og læringshemmende atferd

Dette er trolig den mest vanlige problematferden hos skoleelever. Elevene drømmer seg bort, blir lett distraherte, er urolige og bråkete, eller forstyrrer de andre i læringsarbeidet.

 

Sosial isolasjon

Noen elever kjenner seg ensomme, deprimerte eller alene på skolen. Sosial isolasjon er en form for atferd som ikke nødvendigvis påfører andre elever eller lærere de store ergrelsene, men isolasjonen er til stor belastning for de det gjelder.

 

Utagerende atferd

Denne problematferden ytrer seg gjennom at eleven blir fort sint, svarer tilbake når læreren irriterer eller irettesetter eleven, krangler eller sloss med andre elever.

 

Norm- og regelbrytende atferd

Dette er den minst vanlige problematferden. Det å med vilje ødelegge ting som tilhører skolen, true eller plage medelever, stjele ting, ha med seg våpen, eller være påvirket av alkohol eller narkotika på skolen, hører med i denne kategorien. 1-2 % av elevene sier de holder på med denne type aktiviteter.

Inndelingen av problematferd gir en grei oversikt over atferd som i varierende grad utgjør et problem for hver enkelt elev og skolen. Det er store variasjoner fra elev til elev og fra skole til skole i vurderingen av hva som er problematferd. Elever som viser en høy grad av problematferd, kan ha forholdsvis dystre framtidsutsikter både i forhold til framtidig utdanning og yrke og til å kunne finne seg til rette i samfunnet. Skolen kan og bør spille en viktig rolle i forhold til forebygging og avhjelping av problematferd.

 

Litteratur:

Nordahl, T (1998): Atferdsproblemer i skolen. Allmenn pedagogikk eller spesialpedagogikk? Spesialpedagogikk 5/98.