Rett til spesialundervisning

Forekomsten av elever som mottar spesialundervisning varierer ganske mye fra kommune til kommune. I Norge mottar rundt 8 % av grunnskoleelevene spesialundervisning. Det er bemerkelsesverdig at ca. 70 % av disse elevene er gutter, og at denne guttedominansen har vært stabil over mange år. Hvem har rett til spesialundervisning?

elevsiden.no 2017: Odd Ivar Strandkleiv

Skolens ansvar

Skolen er pålagt et betydelig ansvar for å finne ut om elever har behov for spesialundervisning. Opplæringsloven § 5-4:

Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering (…)

Undersøkelsene kan ende i en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), men vil uansett være av stor verdi for å realisere tilpasset opplæring. PPT er avhengig av at skolen har gjort et grundig forarbeid i form av en pedagogisk rapport for å kunne utrede og ta standpunkt til elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

 

Hvem har rett til spesialundervisning?

Opplæringsloven § 5-1 fastslår retten til spesialundervisning:

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning (….) opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven.

Loven fastslår at det ikke dreier seg om «ekstraundervisning», det totale undervisningstimetallet skal være det samme som for øvrige elever. Dette betyr at spesialundervisningen helt eller delvis blir gitt istedenfor ordinær opplæring.

Vanligvis betyr spesialundervisning at elevens opplæring vil ligge på et betydelig lavere faglig nivå enn hva som er mulig å gi innenfor rammene av den ordinære opplæringen. Noen elever kan imidlertid ha rett til spesialundervisning for å følge den ordinære opplæringen, dersom slik spesialundervisning kan gi elevene et tilfredsstillende utbytte (KUF 2001).

 

Vedtak

Det er kommunen eller fylkeskommunen som gjør vedtak om spesialundervisning. Noen kommuner har delegert vedtaksmyndigheten til rektorene på hver enkelt skole. Før vedtak kan fattes, må det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Den sakkyndige vurderingen gjøres av PPT.

 

Krav til sakkyndig vurdering

Den sakkyndige vurderingen fra PPT skal ifølge opplæringsloven § 5-3 inneholde og ta stilling til:

  • Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  • Lærevansker hos eleven eller andre særlige forhold som har betydning for opplæringen
  • Realistiske opplæringsmål for eleven
  • Om en kan gi eleven hjelp for vanskene innenfor det ordinære opplæringstilbudet
  • Beskrive hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

Individuell opplæringsplan (IOP) og halvårsvurdering

Dersom PPT har laget en sakkyndig vurdering som konkluderer med at det er behov for spesialundervisning skal skolen i samarbeid med eleven/foresatte utarbeide en individuell opplæringsplan. Opplæringsloven §5-5:

(…) For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast (…) Klassestyraren til eleven skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven. Rektor sender oversikta til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen.

Ifølge opplæringsloven § 5-4 skal tilbud om spesialundervisning: «så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn». Når den individuelle opplæringsplanen er laget gjør kommunen vedtak om spesialundervisning. Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal kommunen eller fylkeskommunen begrunne hvorfor den likevel kan gi eleven et opplæringstilbud som oppfyller retten etter §§5-1, 5-2 og 5-7.

Når spesialundervisningen er iverksatt skal denne skal det gjøres jevnlige vurderinger, slik det er beskrevet i §5-5 over. I halvårsrapportene tar en stilling til elevens utbytte av spesialundervisningen. Dersom behovene til eleven endrer seg, så må en ta behovet for spesialundervisning opp til ny vurdering.

Spesialundervisningen vil ofte dreie seg om at en velger bort deler av den ordinære opplæringen. Det er meget viktig at innholdet i spesialundervisningen blir til i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven. Den individuelle opplæringsplanen må være i overensstemmelse med den generelle delen av læreplanen.

 

Litteratur:

Opplæringslova med forskrifter. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon 2001.

KUF (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet) 2001. Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Regelverk, prosedyrer og prosesser. Læringssenteret.