Skolens formålsparagraf

Det er det offentlige ved politikerne som gir føringer for grunnskolen i Norge. Sammen med læreplanverket er opplæringslova styrende dokumenter for skolen. Det er betryggende at elevenes rettigheter er lovfestet, men ikke mindre viktig at en passer på at alle elever får en utdanning som fostrer de menneskelige kvaliteter samfunnet trenger. Formålsparagrafen gir et sammendrag av opplæringens overordnede mål og innhold i grunnskole og videregående skole.

elevsiden.no 2009: Odd Ivar Strandkleiv

Skolens formålsparagraf (opplæringsloven § 1-1):

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

       Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

       Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

       Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

       Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

       Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

       Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

 

Skolen inngår i et samarbeidsprosjekt med hjemmet om å utvikle og oppdra barnet, men det er foreldrene som har det overordnede ansvaret. Opplæringen sikter mot langt mer enn faglig kunnskapstilegnelse. Utvikling av åndelige, fysiske og menneskelige kvaliteter er vesentlige siktemål for opplæringen.

Mange elever blir dessverre mobbet i skolen av lærere eller medelever. Ethvert medlem av skolesamfunnet har et opplagt ansvar for å motarbeide at noen blir plaget, skadet eller mobbet.

 

§ 1-3 Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for den norske skolen. Dette sier formålsparagrafen §1-3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats:

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.

 

Retten til tilpasset opplæring innebærer at alle elever skal kunne oppleve skoledagen som faglig, sosialt og emosjonelt meningsfull. Dette innebærer at skolen må legge til rette for at elevene søker utfordringer de har muligheter for å mestre. Skolen skal ikke produsere tapere, men være en arena for faglig mestring og personlig vekst. Alle elever, også de aller flinkeste har rett til tilpasset opplæring.

Litteratur:

Opplæringslova med forskrifter. Lovdata.no