Psykisk helse

Barns psykiske helse kan være av avgjørende betydning for hele livsløpet. Barndommen er dessverre ikke like rosenrød for alle. Skolen kan spille en viktig rolle i forhold til barns psykiske helse, ikke som behandler, men som faglig og sosial læringsarena.

Vi bør være opptatt av hvordan barn har det i livet sitt. Barns lykke avhenger både av oppvekstmiljø og forhold ved barnet, det vil si hvordan verden erfares og tolkes. Hvordan vi har det er et spørsmål som ikke er mindre viktig for barn enn for voksne. Livskvaliteten til barna kan være avgjørende for psykisk helse både på lang og kort sikt. Skolen skal bidra positivt til elevenes livskvalitet!

Psykiske lidelser hos barn og unge er på mange vis lik psykiske lidelser hos voksne. De kan imidlertid kreve en annen tilnærming. Barn er ikke så bevisst egne tanker og følelser som de voksne. Mindre barn kan for eksempel ha vansker med å skille mellom følelser som redsel og sinne.

elevsiden.no vil rette oppmerksomheten mot hva skolen kan gjøre når den står over for barn med psykiske problemer. Vi ser det som viktig at skolen og foreldrene sitter inne med tilstrekkelig informasjon om ulike psykiske lidelser. Enda viktigere er det at de voksne har vilje til og vet hvordan de kan omgås barn med psykiske vansker på en konstruktiv måte. Det er heldigvis ikke lenger fullt så mange myter og tabuer rundt psykiske lidelser, men dessverre blir nok fortsatt disse tilstandene regnet som mindre legitime enn fysiske skader eller sykdommer.

elevsiden.no er opptatt av at overdreven vektlegging av psykiatriske diagnoser kan ha skyggesider. Dette gjelder for eksempel i tilfeller hvor de fleste av barnets handlinger blir forklart ut i fra en foreliggende diagnose. Det er viktig å understreke at barnet eller ungdommen har sitt særpreg og sin personlighet uansett diagnose. Det bør stilles realistiske krav og forventninger til ethvert barn eller ungdom. Vi hører ofte at «disse barna» er slik og slik allerede før diagnosen er stilt. Det kan være ulike grunner til barns atferd på skolen, den er ikke nødvendigvis utslag av psykisk sykdom. Barns atferd må ses i sammenheng med personlighet og oppvekstbetingelser.