Elevsiden

Læring metakognitiv kontroll

Læringssituasjonen innebærer en samhandling mellom elev, lærer, lærestoff og arbeidsmetoder. Læring viser seg konkret i en eller annen form for endring hos eleven som en følge av læringsarbeidet. Eleven kan for eksempel forstå noe han ikke forsto før (for eksempel faktakunnskap) eller han kan mestre ferdigheter han ikke har mestret før (for eksempel lesing og skriving). Selv om samfunnet setter krav til hva elevene skal lære gjennom den nasjonale læreplanen, det vil si at det offentlige på en måte definerer hva som skal læres, er det viktig for effektiv læring at eleven er aktiv i læringsarbeidet. Eleven må derfor lære å lære!

For at læring skal kunne være effektiv, må eleven få innsikt i egne læringsprosesser og kunne vurdere egne tilnærminger til læring. Skolen må derfor gi opplæring i ulike læringsstrategier og vise eleven hvordan han kan overvåke og justere egne læringsforsøk. Dette skjer når eleven utøver metakognitiv kontroll .

Lærerne bør justere sin undervisningsstil i forhold til enkeltelevenes læringsstil. En lærer som har en helhetlig (deduktiv) undervisningsstil vil antakelig harmonere dårlig med en elev som har en detaljorientert (induktiv) læringsstil. Læreren bør derfor ha kontroll over et fleksibelt repertoar av undervisningsstiler for å kunne gi elevene tilpasset opplæring.

Det å sette læringen inn i en meningsfylt sammenheng er et viktig pedagogisk prinsipp. Elevene bør derfor lære seg å se på egen læring i flest mulig perspektiver. Effektiv læring innebærer forankring i tidligere læring, personlige erfaringer, personlige ønsker, interesser, motiver og lignende. Under hovedområdet læring har vi vektlagt innføring i ulike studiestrategier, generelle læringsprinsipper og metakognisjon. I tillegg vil vi gi en beskrivelse av og tiltak for elever som har vansker med å lære å lære; det vil si elever med generelle lærevansker.

Hva er Læring?

I de siste 100 årene har en rekke lærere, forskere og teoretikere samlet inn mye informasjon om hvordan barn å ungdom lærer skolefag og akademiske ferdigheter. Det er utformet ulike teorier for læringspsykologi og skrevet et uttall bøker og artikler som forsøker å beskrive hvordan læring, på sitt beste, finner sted. Vi skal her forsøke å gi en kort oppsummering av hva internasjonal forskning har funnet ut om god læring og effektive læringsprinsipper:
Les mer >>

Hukommelse

Når en voksen skal støtte og veilede et barn i forhold til skolefagene, kan det være nyttig å ha noe kunnskap om hvordan psykologisk forskning tenker seg at hukommelsen fungerer. Hukommelsens psykologi er et meget komplisert fagfelt, elevsiden.no vil derfor kun presentere en enkel modell for hukommelse. En slik modell kan være nyttig i forhold til hvordan en velger ut innholdet i undervisning og læring hos barn.
Les mer >>

Studiestrategier

elevsiden.no velger å kalle det som før ofte het studieteknikk, studiestrategier. Vi mener at begrepet "teknikk" kan villede oss til å tro at læring er en mekanisk prosess. Strategibegrepet gir oss derimot en forståelse av læringens dynamiske karakter og poengterer at barn derfor bør læres opp til være aktive og fleksible i forhold til skolens læringsoppgaver. Studiestrategier innebærer med andre ord at elevene lærer å lære.
Les mer >>

Metakognisjon

Som vi har beskrevet i artikkelen om kognitive strategier (Studieteknikk), er effektiv læring avhengig av et fleksibelt repertoar av læringsstrategier. Kognitive strategier er allikevel ikke nok for å oppnå et maksimalt læringsresultat. Elevene må i tillegg kunne kontrollere, overvåke og regulere egen læring for å få et utbytte av de strategiene de rår over. Med andre ord; elevene må etablere metakognitiv kompetanse for å kunne bli selvregulerte i sin læring.
Les mer >>

Lærevansker

"..Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre…", heter det i innledningen til Læreplanverkets (L97) generelle del. Tanken er at skolen skal bidra til å gi barna gode sosiale ferdigheter, hensiktsmessige arbeidsvaner, grunnleggende faglige ferdigheter og god faglig kunnskap slik at de framstår som integrerte mennesker i samfunnet.
Les mer >>

Kartlegging lærevansker

Det har vært vanlig å gi råd om mål, innhold, omfang og organisering av spesialundervisning for barn med generelle og sammensatte lærevansker, på bakgrunn av resultater på standardiserte evneprøver som WISC-R og Leiter-R. elevsiden.no mener at vi må benytte et utvidet testbegrep i forhold til denne elevgruppen, og at rådgivning og veiledning må skje på bakgrunn av:
Les mer >>

Tiltak lærevansker

Vi vil her gi noen generelle prinsipper for hvordan opplæringen for elever med lærevansker kan gjennomføres. Foreldre og lærere kan se prinsippene i forhold til opplæringen som blir gitt til elever med generelle lærevansker. Husk at det er store individuell forskjeller i interesser og behov hos elever med generelle lærevansker. Foreldre bør alltid stille seg spørsmålet: Er det slik jeg vil at opplæringen for mitt barn skal være?
Les mer >>

Riktig vanskegrad

En av lærerens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å søke utfordringer med riktig vanskegrad. Når kan en si at en oppgave, et faglig innhold eller sosial utfordring er passe utfordrende? Hvordan kan læreren og eleven finne riktig vanskegrad?
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys