Elevsiden

Matematikk

Matematikk er et viktig og for noen interessant og morsomt fag. Matematisk forståelse er helt sentralt for at vi skal ha mulighet til å forstå verden rundt oss. Dessverre opplever mange elever matematikkfaget som vanskelig, virkelighetsfjernt og lite motiverende. Noen har hevdet at matematikken i dag har inntatt den samme forhatte posisjonen som latin hadde i den gamle skolen. Det offentlige har satt i gang tiltak for å øke elevenes interesse for og ferdighetsnivå i matematikk, blant annet gjennom et omfattende etterutdanningsprogram for lærere.

"I dag er det -10º C ute, det er 5º C kaldere enn i går, strømprisen har steget med 150% siden oktober". Dette er fakta som de fleste nordmenn forholder seg til og som antakelig blir diskutert i tusenvis av hjem på denne dagen (søndag 12 januar 2003). Uten tallkunnskap og evne til å telle vil man være helt hjelpeløs i en mengde dagligdagse situasjoner. Bare det å gå i butikken for å handle, vil være nesten umulig dersom en ikke har forståelse for pengesystemet, har innsikt i det å legge sammen og det å trekke i fra. Selv om tall, måling og regning er naturlige deler av våre liv, oppfatter mange elever matematikk som et vanskelig, abstrakt og lite tilgjengelig skolefag.

Matematikk er først og fremst et symbolspråk. Tall og tegn representerer størrelser og forholdet mellom størrelser. Siden matematikk er et språk, kan det sammenliknes med talespråkets grammatikk. Tallenes funksjon i matematikken kan sammenliknes med substantivets funksjon i en setning og ulike matematiske tegn som verb, adjektiver osv. På samme måte som i den språklige grammatikken, hvor en er nødt til å forstå hvordan ordklasser og setningsledd forholder seg til hverandre, må elevene få innsikt i hvordan tall, symboler og framgangsmåter (algoritmer) inngår i matematiske uttrykk.

Vi vil under hovedområdet matematikk beskrive hva læreplanen sier om matematikk som fagområde, matematikkens plass i skolen, hva opplæringen i matematikk skal inneholde og hvilke arbeidsmåter opplæringen i matematikk skal drives ut fra. Videre vil vi forsøke å gi et innblikk i hva som kjennetegner elever som ikke får til matematikken, og hva skolen kan gjøre for å tilrettelegge opplæringen for disse elevene.

Hva skal elevene lære?

Den tradisjonelle opplæringen i matematikk har gjerne vært formell, abstrakt og lite i kontakt med elevens egne erfaringer og behov. Læreplanen (L97) forsøker å bedre dette ved å vektlegge det forholdet at matematikkfaget har en sosial eller kulturell forankring og L97 legger derfor opp til en brukerorientert profil. Læreplanen legger også vekt på å knytte en nær forbindelse mellom matematikken på skolen og matematikken i verden utenfor skolen. Vi skal her se litt nærmere på hva læreplanen sier om matematikk, matematikklæring og matematikkfagets status i skolen.
Les mer >>

Matematikkvansker

Matematikk er et fag som mange elever, så vel som foreldre og lærere, har et anstrengt forhold til. Årsakene til dette kan være mange, men forskere som Olof Magne og Snorre Ostad har i de senere år pekt på mangler ved selve matematikkopplæringen som en årsak til vansker i matematikkfaget (Ostad 1999).
Les mer >>

Kartlegging

Hvordan kan vi finne ut hvordan eleven tenker når hun løser matematikkstykker? elevsiden.no anbefaler en kombinasjon av psykometrisk testing, dynamisk bruk av normerte prøver og diagnostisk undervisning når lærerne skal kartlegge elevens matematikkferdigheter.
Les mer >>

Tiltak

Barn med lærevansker i matematikk har ofte problemer med å bryte ned læringsaktivitetene i hensiktsmessige steg eller sekvenser. Elevene har derfor behov for at spesialpedagogen forklarer, modellerer, støtter, veileder og evaluerer aktivitetene i matematikk på en mer detaljert måte enn det som er vanlig ovenfor barn uten slike lærevansker. Elevene skal ha opplæring i områdene tall og tallbehandling, matematikk i dagliglivet, databehandling og geometri. Spesialpedagogen bør, slik Pedagogisk-psykologisk tjeneste ser det ta hensyn til fire trinn som er nødvendige for å kunne realisere fagplanene i L97 og som kan benyttes som utgangspunkt for spesialundervisning i matematikk (se for øvrig artikkel om matematikk og matematikkvansker for flere tiltak i forhold til matematikkvansker) :
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys