Elevsiden

Motivasjon

De fleste foreldre og lærere er opptatt av elevenes motivasjon for skolen. Noen lærere satser på at læringsarbeidet i seg selv er kilde til inspirasjon og motivasjon. Elevene gis, innenfor gitte rammer, anledning til å bestemme hva som skal foregå på skolen. Andre lærere benytter seg av sinnrike teknikker og ulike former for press til å motivere elevene.

Hva er motivasjon?
Motivasjon er "det som setter handlinger i gang". Den kraften som gjør at vi føler at vi må gjøre noe eller har lyst til å gjøre noe kan kalles motivasjon. Menneskene er i utgangspunktet frie til selv å bestemme hva de vil gjøre. Vi er aktive og kan påvirke våre omgivelser. Umotiverte elever vil verken trives eller prestere opp mot sitt beste i skolen. Skolen har et stort ansvar i forhold til å fremme og opprettholde elevenes motivasjon.

Vi kan skille mellom ulike typer motivasjon: Handlinger som er utfordrende, morsomme eller interessante er indre motiverte. Men noen ganger er det krav fra de rundt oss eller indre press, som driver oss. Dette er ytre motiverte handlinger. Noen ganger kan vi ha problemer med å forklare hvorfor vi gjør ting, det ligger ingen hensikt bak handlingen, slike aktiviteter er a-motiverte. Dette er en tredeling som er hentet fra selvbestemmelsesteori (Deci og Ryan 1985).

Elevene har ulike motiver for sin innsats i skolearbeidet: I sammenhenger der det gjelder å prestere, slik det ofte gjør i skolen, kan en snakke om to motiver som gjør seg gjeldende hos elevene: Motivet for å oppnå suksess (tilnærmelse) og motivet for å unngå fiasko (unngåelse). Disse motivene får også følger for hva slags mål elevene setter seg på skolen. Noen elever har som målsetning å vise for andre hvor flinke de er, mens andre er mer opptatt av å unngå mulig tilkortkomming.

Motivasjon er viktig for elevenes personlige utvikling og kan bidra til å belyse hvordan de tar til seg samfunnets regler og normer.

Litteratur:
Deci, E. L. og Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Belønning og motivasjon

Det er en utbredt oppfatning at elevene trenger en belønning eller gulrot å strekke seg etter for å yte en innsats på skolen. Mange lærere benytter seg av belønning for å motivere elevene. Hva gjør belønning med elevenes motivasjon? Hva er alternativet til belønning?


Les mer >>

Elever med ulike mål

Elevene setter seg ulike typer mål for skolegangen. Noen er opptatt av å vise andre hva de er i stand til å utrette, andre er mest opptatt av å fordype seg i ulike aktiviteter, mens atter andre er mest opptatt av å unngå å vise hva de ikke kan. Målene elevene setter seg henger nøye sammen med motivasjonen de har for skolen.
Les mer >>

Prestasjonsangst

Når vi gruer oss ordentlig for noe kjenner vi det på kroppen, som vondt i magen, svetting eller skjelving. Eleven stiller seg spørsmål som: Hva om jeg ikke får det til? Hva om jeg får jernteppe? Hva om de andre i klassen begynner å le av meg? Slike bekymringer gjør seg gjerne gjeldende i forkant av situasjoner hvor det skal presteres. For noen elever er prestasjonsangst et daglig problem. Enkelte nekter i perioder å gå på skolen, andre møter opp, men prøver likefullt å unngå visse typer oppgaver og aktiviteter de er redde for ikke å klare.
Les mer >>

Tiltak prestasjonsangst

Hvordan kan skolen tilrettelegge opplæringen for en elev som er engstelig og usikker når det skal presteres? Selv om en antar at grunnlaget for prestasjonsangst ligger forankret i elevens personlighet og delvis er lært i tidlige barneår vil vi her komme med noen tiltak vi tror kan hjelpe. Tiltakene vil i stor grad dreie seg om å skape trygghet i læringsarbeidet.
Les mer >>

Indre motivasjon

Dessverre opplever mange elever skolen som kjedelig og full av krav og forventninger i form av prøver, karakterpress, inspeksjoner og stivbente regler. Likevel kan det være interessant og morsomt på skolen. Læreplanen (L97) verdsetter aktive elever som tar initiativ til hva som skal gjøres og finner ut hvordan oppgaver kan løses. Den moderne læreren kan fungere som formidler, veileder og tilrettelegger for elevenes læringsforsøk. Hva er indre motivasjon? Hvordan blir elevene indre motiverte for skolen?
Les mer >>

Klasseromsklima

Stemningen i klasserommet er avgjørende for elevenes motivasjon. Læreren har en meget sentral rolle i forhold til klassemiljøet. Noen lærere er overbeviste om at elevene i utgangspunktet er late, passive eller uskikkelige og derfor må kontrolleres. Andre, som vektlegger selvbestemmelse er mer tilbøyelige til å ta sjansen på å gi elevene vesentlig innflytelse i forhold til hva som skal foregå på skolen, slik at elevene får lyst til og interesse for å lære.
Les mer >>

A-motivasjon

Mange elever møter en skole som er lite tilpasset evner og forutsetninger. Det kan dreie seg om elever som opplever vedvarende nederlag både faglig og sosialt. Nederlagene gir erfaringer som etter hvert ender i lært hjelpeløshet, eller a-motivasjon. Elevene gir etter hvert opp fordi de har prøvd og prøvd uten at det har nyttet. En betydelig del av problematferden i skolen skyldes tilkortkomming og a-motivasjon. Hva kan skolen gjøre for å motivere de a-motiverte?
Les mer >>

Ytre motivasjon

Noen vil hevde at vi lever i belønningenes, incentivenes og gulrøttenes tidsalder. Troen på at karakterer, ros og belønning skal skape innsats hos elevene, står sterkt i skolen. Dette skaper ytrestyrte elever, elever som handler fordi de må, ikke fordi de vil, har lyst eller ser det fornuftige i det. Ytre motivasjon er viktig i forhold til aktiviteter som ikke er eller kan bli interessante eller morsomme. Hva er ytre motivasjon? Hva er forskjellen på ytre og indre motivasjon? Hvordan kan vi fremme "sunne" former for ytre motivasjon?
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys