Elevsiden

Rettigheter

Barn i grunnskolealder har både rett og plikt til å motta opplæring. Elevenes rettigheter er beskrevet i opplæringsloven. Selve opplæringen er beskrevet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dessverre har de færreste foreldre og elever satt seg inn i læreplan og lovverk. Vi håper at elevsiden.no kan bidra med viktig informasjon på dette området.

Lurer du på hva som er formålet med opplæringen, hvilke regler som gjelder for framskutt og utsatt skolestart, fritak for opplæring, å gå om igjen et skoleår, morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, særskilt norskopplæring, spesialundervisning, individuelle opplæringsplaner, halvårsrapporter, sosialpedagogisk rådgivning, skoletilhørighet, m.m.?

Opplæringsloven gjelder offentlige skoler og private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd etter privatskoleloven og for privat hjemmeopplæring i grunnskolen (opplæringsloven § 1-1). Se også forskrift til opplæringsloven.  

Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fastsatt med hjemmel i lov og inneholder en nærmere redegjørelse for målene, innholdet i og prinsippene for opplæringen. Kommunene og ledelsen og personalet ved skolene har enkeltvis og samlet ansvar for at opplæringen er i samsvar med læreplanverket for Kunnskapsløftet.

elevsiden.no understreker at det er viktig for foreldrene at de er seg bevisst mål og innhold for opplæringen. Du kan følge med om barna dine får den opplæringen de har krav på ved ta en titt på fagplanene! Fagplanene gir en orientering om fagets plass i skolen, arbeidsmåter, samt mål og hovedmomenter for de ulike fagene. Den generelle delen av læreplanen gir overordnede mål for opplæringen.

Formålsparagrafen

Det er det offentlige ved politikerne som gir føringer for grunnskolen i Norge. Sammen med læreplanverket er opplæringslova styrende dokumenter for skolen. Det er betryggende at elevenes rettigheter er lovfestet, men ikke mindre viktig at en passer på at alle elever får en utdanning som fostrer de menneskelige kvaliteter samfunnet trenger. Formålsparagrafen gir et sammendrag av opplæringens overordnede mål og innhold i grunnskole og videregående skole.
Les mer >>

Rett til spesialundervisning

Forekomsten av elever som mottar spesialundervisning varierer fra kommune til kommune. I Norge mottar 6% av grunnskoleelevene spesialundervisning. Det er bemerkelsesverdig at 70% av disse er gutter. Hvem har rett til spesialundervisning?
Les mer >>

Grunnskoleopplæringen

I Norge er det obligatorisk grunnskole for alle elever i skolealder. Elevene har både en opplæringsplikt og en opplæringsrett. Vi skal se på hvilke retningslinjer som gjelder for utsatt og framskutt skolestart. Det er også mulig å søke om å få gå et år ekstra i grunnskolen.
Les mer >>

Rådgivning

Skolen er forpliktet til å hjelpe elever som sliter faglig, personlig eller sosialt. Støtteapparatet kan bestå av sosiallærer/rådgiver, skolens ledelse og enkeltlærere. Hele skolen bør være opptatt av å gi nødvendig støtte til elevene. Skolen er også tiltenkt en sentral rådgivende rolle i forhold til å informere om mulighetene for videre utdanning og yrke for elevene.
Les mer >>

Elevenes skolemiljø

Elevene har nå fått rettigheter i forhold til fysisk og psykososialt miljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring hos elevene. Loven gjelder både for grunnskole og videregående skole. elevsiden.no bringer utdrag fra og kommenterer de nye bestemmelsene.
Les mer >>

Språklige minoriteter

Elever som har et annet morsmål enn norsk vil ofte støte på særlige språklige utfordringer i skolen. Det kan være tøft å tilegne seg det norske språket når en til samme tid står over for faglige, sosiale og kulturelle utfordringer. Opplæringsloven gir rettigheter for elever fra språklige minoriteter. Dette kan dreie seg om særskilt norskopplæring, morsmålsopplæirng og tospråklig fagopplæring.
Les mer >>

Organisering av undervisningen

Opplæringsloven gir retningslinjer for hvilken skole eleven hører til. Retten til å gå på den nærmeste skolen er ikke absolutt. I helt spesielle tilfeller kan en elev bli flyttet til en skole som ligger utenfor nærmiljøet "av hensyn til de andre elevene". Nå heter det ikke lenger klasse, men gruppe. Det å tilhøre en gruppe er en lovfestet rettighet.
Les mer >>

Nå kan du endre timeplanen!

Kunnskapsløftet innebærer en satsing på grunnleggende ferdigheter og mer målrettede fagplaner. Det er også lagt opp til en større fleksibilitet i opplæringstilbudet til elevene for å muliggjøre tilpasset opplæring. Visste du at elevene og foreldrene har anledning til å omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag?
Les mer >>

Skoleeieres og skolelederes ansvar

Mange elever og foreldre er fortvilte fordi opplæringstilbudet ikke er tilfredsstillende. På samme måte er mange skoleledere ubekvemme med at de ikke klarer å oppfylle lovens krav. Elever får ikke tilpasset opplæring, noen elever blir mobbet og trakassert, og skolebygninger kan være av slett kvalitet. Noen skoler har ikke økonomiske og menneskelige ressurser til å møte elevenes behov. Hvilket ansvar har skoleeiere og skoleledere for at opplæringsloven blir fulgt?
Les mer >>

Fritak fra vurdering med karakter

I den harde konkurransen om videre utdanning og yrke har noen elever i grunnskole og videregående opplæring rett til fritak fra vurdering med karakter. Hvilke elever kan be om fritak fra vurdering med karakter? Hva er fordelene og ulempene med slike fritak?
Les mer >>

Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste?

Tittelen og problemstillingen for denne artikkelen er basert på en lettere omskrivning av en eksamensoppgave fra 1999 i pedagogisk-psykologisk rådgivning (Cand. paed. studiet, Universitetet i Oslo). Nå, snaut to tiår senere, er jeg fortsatt usikker på svaret. Jeg håper å komme nærmere en løsning i denne artikkelen.


Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys