Elevsiden

Elevenes skolemiljø

Elevene har nå fått rettigheter i forhold til fysisk og psykososialt miljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring hos elevene. Loven gjelder både for grunnskole og videregående skole. elevsiden.no bringer utdrag fra og kommenterer de nye bestemmelsene.

elevsiden.no 2004: Odd Ivar Strandkleiv

Opplæringsloven § 9a-1:

Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Det psykososiale miljøet
Myndighetene har satt seg ambisiøse, noen vil si overambisiøse mål i forhold til bekjempelse av mobbing: Mobbing skal være utryddet innen utgangen av året. Mange kommuner og skoler har satt i gang tiltak og programmer for å få bukt med mobbeondet. Nå har skolene blitt pålagt en slik aktiv innsats for skolemiljøet. Det er verdt å merke seg at ansatte ved skolen plikter å foreta seg noe når de blir oppmerksomme på at en elev lider overlast (opplæringsloven § 9a-3):

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.


I tilfeller hvor eleven eller foreldrene til eleven ikke er fornøyde med det psykososiale miljøet, kan de henvende seg til skolen, som på sin side er forpliktet til å forholde seg til problemet (opplæringsloven § 9a-3):

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det vart gjort enkeltvedtak.

Hva er et enkeltvedtak? Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer (ifølge forvaltningsloven §2b). Enkeltvedtak kan fattes av offentlig tjenestemann som representerer et forvaltningsorgan, for eksempel rektor eller skolesjef. Reglene om enkeltvedtak finnes i forvaltningsloven. Forvaltningslovens § 11a sier at:

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Forvaltningsloven fastsetter at det er mulig å klage på enkeltvedtak. Poenget med denne formaliseringen av saksbehandlingen i forbindelse med problemer i det psykososiale miljøet må være at myndighetene ønsker å plassere ansvar og sette i verk tiltak, for at elever ikke skal lide overlast på skolen. Dette setter en ny standard for arbeidet mot problematferd som mobbing, diskriminering, vold og rasisme.

Det fysiske miljøet
Standarden på skolebygninger og utearealer kan være svært varierende fra skole til skole. Mange kommuner har i lengre tid forsømt vedlikehold og utbygging av skolene. For alle elever, men ikke minst for funksjonshemmede, astmatikere og kronikere er det betryggende at opplæringsloven nå gir retningslinjer for det fysiske skolemiljøet. I opplæringsloven §9a-2 heter det at:

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det vart gjort enkeltvedtak.

Igjen gir loven elever og foreldre utstrakt mulighet til å få rettet på urimelige miljømessige forhold. Skolen blir pålagt en dokumentasjonsplikt i forhold til ivaretakelse av elevenes helse, trivsel, sikkerhet og læring. Det er mulig å klage på vedtak som blir gjort, eller skulle vært gjort etter reglene i forvaltningsloven.
Se også opplæringsloven § 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll), § 9a-5 Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet, § 9a-6 Informasjonsplikt og uttalerett og § 9a-8 Skolefritidsordninga i opplæringsloven.

Litteratur:


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys